WIE ZIJN WIJ.

 

Onze doelstelling:

 

Stichting Mission 4 Unity International is een beweging voor de christelijke eenheid.

Die zich ten doel stelt het Lichaam van Jezus Christus toe te rusten tot geestelijke volwassenheid,

dienstbetoon en in dienstbaar leiderschap en hen wil aanzetten tot verzoening.

En herstel wil bevorderen van de geestelijke eenheid tussen medechristenen, kerken en gemeenten. 

Wij gaan niet uit van een bepaalde kerk of denominatie.

 

Maar wij willen dienstbaar zijn aan het gehele lichaam van Christus.

En aan allen die zich een discipel van Jezus noemen of het verlangen hebben er één te worden.

Wij willen oproepen tot een geestelijke eenheid onder alle christenen wereldwijd.

En roepen hen op om God te aanbidden en de Heilige Geest niet te beperken of Hem in te kaderen,

maar Hem volledig de ruimte geven. 

De Heilige Geest verlangt naar eenheid en herstel van het lichaam van Christus wereldwijd.

 

De beweging heeft diverse lokale antennes in landen als India-Pakistan, Finland, Letland ,

De Verenigde Staten van Amerika,Togo, Nederland en Frankrijk.

en die het werk van de stichting ondersteunt met het opzetten van projecten en activiteiten.

 

Medewerkers en leden van Mission for Unity zijn afkomstig uit diverse kerkelijke achtergronden;

Anglicaanse , Katholieke, Protestants,Evangelische, Orthodox enz.

 

 

Onze missie:

 

Mission 4 Unity tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van training en toerusting,

het organiseren van conferenties, bijeenkomsten, samenkomsten, vieringen, aanbiddingsdiensten,

concerten, diaconale projecten,Voorbeden en gebedsgroepen en dagen,

en het opleiden en trainen van individuen en/of van teams die zich willen inzetten voor de eenheid

en de opbouw van het Lichaam van Christus

en voor een korte of langere periode uitgezonden willen worden.

En verder willen we met alle middelen die dat mogelijk maken, zoals multimedia, dragende middelen

en andere legale toepassingen die voorhanden zijn, medechristenen oproepen tot eenheid en verzoening. 

 

We willen hen zegenen en bemoedigen, zodat ze uit durven stappen in geloof om zodoende het Evangelie

van het Koninkrijk van Jezus Christus te verkondigen. 

 

Onze christelijke waarden:

 

Wij onderschrijven de geloofsbelijdenis van Nicea en de Apostolische geloofsbelijdenis

en wij verlangen naar de eenheid zoals die omschreven is in Johannes 17:20-24.  

Wij onderschrijven de autoriteit van Gods Woord, de Bijbel.

Wij geloven in de openbaring van de Heilige Geest en dat de werking van die Geest zonder
enige belemmering vrij moet kunnen functioneren.

Wij willen de eenheid en de diversiteit binnen het lichaam bevorderen en respecteren, zodat God tot Zijn doel kan komen.

Wij willen onderlinge samenwerking bevorderen op basis van gelijkheid en respect m.b.t.

elkaars gaven en bediening binnen het Koninkrijk van God. 

 

Daarbij willen we wel duidelijk stellen dat onderscheiding en toetsing belangrijk is 

 

Doof Gods geest niet uit omdat je misschien bang bent de controle te verliezen en veracht de profetieën

niet omdat er misschien tussen zitten die niet (zo goed) uitkomen.

Maar toetst alles, bijvoorbeeld door de gave van onderscheiding van geesten en behoud het goede dat immers alleen

maar van God kan komen (zie Jakobus 1:17).

 

1 Tessalonicenzen 5:19-21 zegt:

Doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij jullie ingeeft.

Onderzoek alles, behoud het goede.

 

Wij kunnen niet bouwen aan de geestelijke eenheid zonder de erkenning dat de Messiasbelijdende Joodse

broeders en zusters volwaardig deel uitmaken van het lichaam van Christus.

Wij erkennen dat zij Gods Uitverkoren volk zijn , eerst de Jood en daarna niet jood.

 

Wat betekent dat voor ons :

Als onderdeel van Mission 4 Unity ben je een bruggenbouwer voor de eenheid.

Je ben een bedienaar van de verzoening en een advocaat van de gerechtigheid.

Je draagt de Eenheid uit in aanbidding, in gebed, en voorbede en in onderwijsen en je houding in dienstbaarheid.

aan het het lichaam van Christus.

Je schaamt je niet voor het evangelie, en je draagt dat ook uit in het dagelijks leven.

 

Wat geloven wij:

 

Wij willen dienstbaar zijn aan het lichaam van Christus ‘’ de kerk’’ .

Wij willen graag dienstbaar zijn op plaatsen waar we onze christelijke broers en zussen kunnen helpen in hun geloofsopbouw

en hen aanmoedigen, onderwijzen en toe te rusten om een echte navolger van Jezus Christus te zijn in hun eigen omgeving.

En hen begeleiden op hun weg naar geestelijke volwassenheid en dienstbaar leiderschap.

 

'' Navolgers van Christus 

1 Korintiërs 11: 1 Wees mijn navolgers,zoals ik Christus navolg,

   Efeziërs 5: 1-2, 4:32 '' / "Efeziërs 4: 11-14” .

 

We verkondigen het Evangelie van onze Heer en Verlosser Jezus Christus zoals dat ons dat heeft opgedragen

Mattheus 28: 18-20' 

 

Wij onderschrijven de geloofsbelijdenissen van Nicea en de Apostolische

en de geloofsbelijdenis van Athanasius.

 

Wij verlangen naar de eenheid zoals dat is omschreven in Johannes 17:20-24 .

Wij onderschrijven de autoriteit van Gods woord ”de Bijbel”

Wij geloven in de openbaring van de Heilige Geest

en zijn er van overtuigt dat de werking van de Heilige Geest

zonder enige belemmering vrij zou moeten kunnen functioneren.

 

Echte eenheid bestaat alleen onder het gezag en autoriteit van onze Heer en Verlosser en de Gezalfde,

Jezus Christus, in wie wij zijn gekocht en betaald.